ثبت ناملطفاً نام خود را به فارسی بنویسیدلطفاً نام خانوادگی خود را به فارسی بنویسیدلطفاً شماره دانشجویی خود را به صورت دقیق وارد نماییدلطفاً درس یا دروس مرتبط با ترم جاری تحصیلی خود از لیست فوق انتخاب نمایید.
دقت کنید در صورت انتخاب نادرست، اکانت شما پس از بررسی تاٌیید نخواهد شد.لطفاً پسورد خود را حداقل 8 کاراکتری که حاوی حروف و اعداد باشد وارد نماییدلطفاً پسورد خود را مجدداً وارد نمایید